Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Eriksdalsskolans elevhälsoteam

Eriksdalsskolan har ett stort och kompetent elevhälsoteam bestående av två skolsköterskor, en psykolog, två kuratorer, en socialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. Utöver detta finns speciallärare och specialpedagoger inom alla verksamheter och stadier. I Eriksdalsskolans elevhälsoteam ingår utöver tidigare nämnda även rektor och biträdande rektor. Elevhälsan omfattas, enligt skollagen, av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Teamet, som träffas regelbundet en gång per vecka, leds av rektor. 

Elevhälsan har en viktig uppgift att stödja alla elevers utveckling, genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot utbildningens mål. Forskning visar att det som gynnar hälsan även gynnar lärandet och tvärtom. Därför är vårt övergripande mål att undanröja hinder för inlärning. En god hälsa är en förutsättning för att nå bra skolresultat. 

Övergripande mål för elevhälsan på Eriksdalsskolan är att: 

  • Alltid behålla barnperspektivet och följa Barnkonventionen 
  • Främja pedagogisk utveckling 
  • Skapa trygghet och trivsel 
  • Vara tillgänglig och likvärdig 
  • Använda ett hälsofrämjande arbetssätt 

Kuratorer

Till våra kuratorer Jeanette Hagman Pamlin och Angeline Erenroth Blücher kan du gå om du vill prata om saker som oroar dig eller som du funderar på i största allmänhet. Det kan vara kamratrelationer, mobbing, oro och ängslan, stress eller något annat. Du hittar Angeline i B-huset (mellanstadiets hus) och Jeanette i A-huset (i samma korridor som skolsköterskorna). Angeline har i första hand ansvar för lågstadiet, mellanstadiet och CSI-gruppen och Jeanette ansvarar för högstadiet och grundsärskolan.

Jeanette Hagman Pamlin    Telefon: 076-12 40 945
                                                Mail: jeanette.pamlin@edu.stockholm.se
Angeline Erenrot Blücher     Telefon: 08- 508 40 395, 076-12 40 395
                                                Mail: angeline.erenrot.blucher@edu.stockholm.se 

Skolpsykolog

Madeleine Reuterdahl          Mail: madeleine.reuterdahl@edu.stockholm.se

Skolhälsovården

Skolhälsovården har till uppgift att följa barnens hälsoutveckling. Arbetet bedrivs framförallt förebyggande och har en hälsobefrämjande, hälsoskyddande och sjukdomsförebyggande inriktning. Den omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Vi har två skolsköterskor som arbetar varje dag. Skolsköterskorna har öppen mottagning för eleverna alla dagar i veckan.
För skolläkare och skolsköterskor gäller lagstadgad sekretess.

Skolsköterskor:

David Liljebäck     Telefon: 08-508 405 63, 076-12 40 563
                              
Catrin Johansson Telefon: 08-508 40 564, 076-12 40 564

Läkarmottagning

Tisdagar är det läkarmottagning med vår skolläkare Anna Granqvist. Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterskorna.

Dela:
Kategorier: