Eriksdals tal-, språk och kommunikationsklasser - TSK

Eriksdals TSK tar emot elever i år 1-9 med mycket försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling. Verksamheten omfattar totalt 34 elever som undervisas i mindre grupper med 4-7 elever i varje grupp. 

OBS! Ansökan kan endast göras av en rektor vid en kommunal grundskola inom Stockholms stad. Se mer info nedan.

Pedagogik

Skolan följer läroplanen för grundskolan och har en för eleverna anpassad pedagogik.
Eleverna ges förutsättningar att nå målen i läroplanen genom:

 • att genom ett helhetsperspektiv hjälpa eleven att utveckla både språk och fungerande kommunikation
 • att skapa en bra inlärningsmiljö som stimulerar elevens nyfikenhet och lust att lära.
 • att stärka inlärningsprocessen
 • betoning av visuell mer än auditiv undervisning
 • tydliga rutiner och strukturer
 • att sortera intryck i vardagen
 • att stärka koncentrationsförmågan och självförtroendet
 • att hjälpa eleven att utvecklas socialt så att han/hon kan skapa betydelsefulla relationer
 • att när det är möjligt, integrera eleverna i vanliga klasser

Skolans vuxentäthet samt personalens kompetens och erfarenhet med avseende på tal- och språkstörningar gör det möjligt att ge eleverna en tydlig struktur, där språket står i centrum.

Stor vikt läggs vid tydlig kommunikation med hjälp av bilder, kroppsspråk och det skrivna språket. Arbetspassen är varierande med arbetssätt och arbetsformer utifrån elevens behov. Eleven får stöd i och uppmuntras till att kommunicera och använda sig av det talade språket och känna pratglädje. Vi arbetar med konkreta material och använder oss av olika uttrycksmedel som t ex musik, rim och ramsor, drama, bild och tecken till tal.

Eleverna har undervisning i träslöjd, musik, NO och hemkunskap i andra lokaler med ämneslärare, då även enhetens pedagoger närvarar. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och alla elever har en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram.

I verksamheten finns tillgång till elevhälsans olika professioner. Genom samverkan med föräldrar och pedagoger arbetar man med att underlätta lärandet och främja elevernas hälsa under skolgången. Elevens utveckling följs och varje läsår prövas elevens möjlighet att återgå till den ordinarie skolan.

För elever i åk 6 - 9 finns en studie- och yrkesvägledare som arbetar för att matcha elevernas resurser till olika gymnasieprograms krav, inför en relevant skolgång inom gymnasiet.

Fritidshem

TSKs fritidsverksamhet tar vid där skolan slutar. Pedagoger som tjänstgör i klasserna under skoldagen, följer eleverna vidare i eftermiddagens verksamhet. Personalen arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. I verksamheten ges goda tillfällen till social träning för att öka elevernas självständighet och delaktighet. Rastaktiviteterna är strukturerade och schemalagda. Här erbjuds lek, pyssel, idrott och mycket annat.
För eleverna i åk 1-3 erbjuds fritidshemaktiviteter. För eleverna i åk 4-6 erbjuds eftermiddagsaktivitet.

Ansökan om plats

Ett mobilt team inom grundskoleavdelningen kan kontaktas då skolan behöver konsultation i samband med en eventuell ansökan till en plats i en CSI. Det mobila teamet arbetar också med att rekommendera och fördela platser i grupperna.

OBS!   Ansökan kan endast göras av en rektor vid en kommunal grundskola inom Stockholms stad. Ansökan görs efter samråd med vårdnadshavare och skolans elevhälsa.

Ansökan till Eriksdals tal-, språk och kommunikationsklasser görs via grundskoleavdelningen. Via denna länk till intranätet hittar du mer info samt ansökningsblankett :
-->> Ansökan till CSI-grupp.
Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

Ansökan ska bestå av:

 • Ansökningsblankett som fylls i på sidan 1 och 2.
 • Utredning med pedagogisk kartläggning och beskrivning av elevens behov av stöd.
 • Åtgärdsprogram och utvärderingar av åtgärdsprogram.
 • Övriga utredningar av till exempel psykolog, logoped eller BUP.

Skicka ansökan till:
Registrator, utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

När ansökan är registrerad kommer den till samordnaren för det mobila teamet som bekräftar till rektor via e-post att ansökan kommit in.

Dela: