Fritidshem

Under den skolfria skoldagen och under lov erbjuds elever från förskoleklass till år 3 fritidshem. Uppgiften är att komplettera skolan samt att erbjuda skolbarnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vårt mål är att erbjuda god omsorg och en kreativ lekmiljö. På fritidshemmet möter barnen kamrater från andra klasser. Verksamheten utgår från barnen som individer. Vi betonar samspel där den sociala kompetensen utvecklas. Barnens inflytande över den egna fritiden är stort och med stigande ålder ökar även ansvaret.

På fritidshemmet får barnen under ledning av personal möjlighet att se och pröva olika samband utifrån teoretiska och praktiska moment under hela dagen. På eftermiddagstid då skolan slutat uppmuntras barnen till den så viktiga fria leken, både inne och ute, i syfte att träna barnens sociala samspel. Barnen erbjuds även att delta i mer strukturerade och planerade verksamheter som aktiviteter i idrotten, skapande verkstäder och utflykter. Fritidspersonalen är med barnen på rasterna för att öka tryggheten.

Vi arbetar engagerat i syfte att skapa goda förutsättningar för våra barns lärande, glädje och trygghet. Vi har tre fritidshem: 
Villan                    08-508 40 390,  076-1240 390
Västermåla          08-508 40 574,  076-1240 574
Vinden                 08-508 40 575,  076-1240 575

Här kan du läsa:
Fritidshemmens gemensamma arbetsplan
fritidshem_gemensam_arbetsplan.pdf

Fritidshemmets egna styrdokument från Skolverket.
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/fritidshemmet/laro...

 

Dela:
Kategorier: