Mer om skolan

Förskoleklasser

Verksamheten i förskoleklass pågår minst tre timmar per dag och i anslutning till skoldagen erbjuds kostnadsfri lunch. Före och efter skoldagen erbjuds skolbarnsomsorg. Förutom utbildade lärare och fritidspedagoger undervisar också musiklärare och idrottslärare i förskoleklasserna.

År 1-3 inklusive fritidshem

Skola och fritidshem samarbetar kring barnen under skoldagen och på eftermiddagstid erbjuds barnen att delta i planerade aktiviteter som exempelvis utflykter och aktiviteter i idrottssalen. Våra fritidshem är lokalintegrerade i skolans lokaler. Mellan klockan 06.30 och 07.45 har vi gemensam morgonomsorg för de barn som har behov av omsorg fram till skoldagens början. Fritidshemmen stänger klockan 18.00 och är öppna också under loven. För fritidshem utgår avgift och uppsägningstiden är en månad.

År 4-6 samt fritidsklubben Pantrarna

Mellanstadiet som består av 12 klasser hålls samlat genom att varje årskurs har en egen korridor. Det finns 4 paralleller i varje årskurs. De håller alla till i de övre östra delarna av skolan och där ges förutsättningar för en lugnare miljö då dessa korridorer inte är ”genomfartskorridorer”. Alla klasser har egna hemklassrum och dubbla mentorer. Alla elever har ett elevskåp. De allra flesta eleverna har ett bild- och formtillval, men i tre av klasserna har tillvalen en annan inriktning ex. teater eller idrott. Många av eleverna på mellanstadiet går efter skoldagens slut till fritidsklubben Pantrarna som har sina lokaler i markplan i en annan del av skolan. Pantrarna erbjuder aktiviteter för eleverna på raster, eftermiddagar och under lov.

År 7-9

I åk 7-9 kan eleverna välja olika inriktningar. Många av eleverna läser bild och form. Övriga tillgängliga inriktningsval är till exempel musik, teater, idrott och matteverkstad. Alla elever på högstadiet har varsin i-pad, som används som redskap i undervisningen. På teoriämneslektioner möter eleverna två pedagoger på lektionen, åtminstone vid ett par tillfällen i veckan. Det finns också en bildlärarresurs schemalagd mot teoretiska lektioner i perioder, för att underlätta samarbete mellan teoretiska och praktiskestetiska ämnen.

Grundsärskolan

Eriksdalsskolan har två träningsklasser för elever från förskoleklass till år 9. Grundsärskolan är en egen skolform för elever som inte har möjlighet att nå upp till grundskolans kunskapsmål. Våra klasser har färre elever och fler vuxna än grundskolans klasser i motsvarande åldersgrupper och lokalerna är anpassade för elevernas behov.

Tal, språk och kommunikation (Tsk)

TSK är en verksamhet för elever som behöver arbeta extra med just tal, språk och kommunikation. Enheten är helt integrerad i Eriksdalsskolans verksamhet, men ansökan till verksamheten görs centralt via Utbildningsförvaltningen och inte i det vanliga skolvalet. En skola som har en elev med stort behov av stöd kan göra en ansökan till Utbildningsförvaltningens mobila team, som sedan gör en utredning av elevens stödbehov och rekommenderar placering. Elever och vårdnadshavare kan alltså inte söka själva.

Servicefunktioner

Till våra servicefunktioner hör kansli, bibliotek, vaktmästeri, elevhälsa, skolrestaurang och skolledning. Vi har också ett resursteam för elever i behov av särskilt stöd.

Dela:
Kategorier: